DE MEME FASHION STUDIO - PROGRAM

class 1 - FASHION PORTFOLIO

class 2 - FASHION ILLUSTRATION

class 3 - MAKING

class 4 - FLAT SKETCH

class 5 - BRAND LAUNCHING

NewYork Fashion Week - 2023 - HEEYONGHeE Collection

floating-button-img